Misioni

Misioni kryesor
Mbrojtja, dhe menaxhimi i qendrueshem i burimeve natyrore si dhe promovimin e vlerave mjedisore duke perfaqesuar zerin e qytetareve dhe te komuniteteve lokale. Perfaqesimi, nxitja dhe angazhimi qytetar ne zgjidhjen e problemeve dhe ceshtejeve themelore te tyre duke i adresuar problematikat, lobuar, advokuar dhe bashkepunuar me te gjithe aktoret deri ne zgjidhjen e tyre.

Forcimin dhe mbeshtetetjen e zerit te shoqerise civile ne mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimit te qendrueshem, si dhe te behet aktore ne proceset e vendimmarrjes te lidhura me mjedisin,sherbimin shendetesore,rinine,rolin dhe vendin e grave ne shoqeri.

Te promovoje mbrojtjen dhe zhvillimin e mjedisit dhe te burimeve natyrore; pyje,uje,toke (ekosistem) permes edukimit e gjitheperfshirejen e popullsise ne zhvillimin e vlerave dhe parimit te zhvillimit te qendrueshem ne te gjitha nivelet,nepermjet shpalosjes se angazhimit te saj ne persosjen e misionit, duke promovuar integritet personal e profesional,permiresimin e cilesise se sherbimit duke u pershtatur me teknologjite e reja bashkohore.

T’ju japim tw gjithw qytetareve mundesine qe te realizojne te drejtat personale dhe komunitare duke i adresuar interesat e tyre, nepermjet koordinimit,keshillimit dhe mbeshtetjes ne pergjithesi te interesave te anetaresise duke bere marreveshje me palet e tjera qe pershtaten me qellimet e mbrotjes dhe menaxhimit te qendrueshem te burimeve natyrore.

Te bashkepunoje dhe te promovohet per te punuar me te tjere aktore, qeveritare apo jo qeveritare,donator te vendit dhe te huaj,investitor e dashamires e komunitete per mbrojten,promovimin dhe permiresimin e te drejtave e lirive,per qasje te barabarta,per informacion dhe sherbime ndaj njerzve per sektoret qe ka ne mision shoqata.

English

The main mission
Protection and sustainable management of natural resources and the promotion of environmental values by representing the voice of citizens and local communities. Representation, encouragement and civic engagement in solving their basic problems and issues by addressing issues, lobbying, advocating and collaborating with all actors until their resolution.

Strengthening and supporting the voice of civil society in environmental protection and sustainable development, as well as becoming an actor in decision-making processes related to the environment, health care, youth, the role and place of women in society.

To promote the protection and development of the environment and natural resources; forests, water, land (ecosystem) through education and inclusion of the population in the development of values and the principle of sustainable development at all levels, through the manifestation of its commitment to the fulfillment of the mission, promoting personal and professional integrity, quality improvement of the service adapting to new contemporary technologies.

To give all citizens the opportunity to realize their personal and community rights by addressing their interests, through coordination, advice and support in general of the interests of membership by making agreements with other parties that align with the goals of protection and management sustainable natural resources.

Collaborate and promote to work with other actors, governmental or non-governmental, domestic and foreign donors, benevolent investors and communities to protect, promote and improve rights and freedoms, equal access, information and services to the people for the sectors that the mission of the association.

Share
Translate »
error: KUJDES! Kopjimi eshte i ndaluar!